Chính sách bảo mật của Beeb.vn

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Các thông tin cần cung cấp bao gồm Tên, điện thoại hợp lệ do bạn sở hữu để định danh tài khoản của người sử dụng và cung cấp các dịch vụ hướng đối tượng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được sử dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của Beeb, phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng

Beeb.vn có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ cho tới khi bị hủy bỏ bởi chính Người Sử Dụng, ngoại trừ thông tin định danh sẽ được lưu trữ trong thời hạn 02 năm theo quy định của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

4. Quyền tiếp cận thông tin

Mọi thông tin cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được chúng tôi nỗ lực cao để bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Beeb.vn không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp được quy định trong Chính sách này hoặc các thỏa thuận khác giữa Người Sử Dụng và Beeb.vn.

5. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ phần Truyền thông DAMORD

6. Phương thức để người sử dụng chỉnh sửa thông tin

Bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình, Người Sử Dụng có thể thực hiện chỉnh sửa thông tin theo mong muốn. Trong trường hợp việc chỉnh sửa bị cản trở, vui lòng liên hệ với Beeb.vn để được hỗ trợ.

7. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Chính sách bảo mật này được điều chỉnh và giải thích bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Beeb.vn và Người Sử Dụng liên quan tới việc thực thi Chính sách này sẽ được giải quyết trước hết bằng hòa giải, thương lượng. Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp, nếu không thỏa thuận được thì tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này và các điều kiện sau:

  • Giải quyết theo thủ tục rút gọn nếu khả dụng tại thời điểm giải quyết tranh chấp;
  • Số lượng trọng tài viên là 01 do VIAC chỉ định;
  • Địa điểm trọng tài là TP. Hồ Chí Minh;
  • Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt

8. Sửa đổi Chính sách

Các điều khoản quy định tại Chính sách bảo mật này được công bố trên website và có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Beeb.vn sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Chính sách bảo mật này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Chính sách vẫn giữ nguyên giá trị.