Ba hình thức ký tắt, ký nháy và ký chính thức được sử dụng như thế nào theo quy định của pháp luật? (Vĩnh Huy)